همه
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

فراخوان مقاله درباره رویکردها به شر در اندیشه الهیاتی معاصر

ژورنال "open theology" شماره ویژه ای را به «مباحث و رویکردها درباره مقوله شر دراندیشه الهیاتی معاصر" اختصاص داده است. علاقمندان به مشارکت در این شماره تا تاریخ 11 اردیبهشت سال آتی جهت ارسال مقالات خود فرصت دارند.