۱۳۹۷/۰۹/۱۷

برگزاری کنفرانس «حدیث و کثرت گرائی درون اسلامی: منشا و توسعه حدیث نبوی به عنوان پدیده‌ای فرامذهبی»، دانشگاه توبینگن، آلمان

در روزهای 16 و 17 آذر ماه کنفرانسی با عنوان  «حدیث و کثرت گرائی درون اسلامی: منشا و توسعه حدیث نبوی به عنوان پدیده‌ای فرامذهبی»، در دانشگاه توبینگن آلمان برگزار شد و پژوهشگرانی از نقاط مختلف جهان در آن به سخنرانی پرداختند.