۱۳۹۷/۰۹/۰۷

برگزاری کارگاه «تدین شیعی: نظریه و مادیت از دوران پیشامدرن تا پسامدرن»، دانشگاه لیدن، هلند

در روز 25 آبان ماه، کارگاهی با عنوان «تدین شیعی: نظریه و مادیت از دوران پیشامدرن تا پسامدرن» در دانشگاه لیدن هلند برگزار شد. در این کنفرانس دانشمندان از نقاط مختلف جهان درباره نظریه مادیت نزد شیعه سخنرانی کردند.