۱۳۹۷/۰۶/۰۵

انتشار کتاب «مطالعه خاورمیانه و خاور نزدیک در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون ۱۹۳۵-۲۰۱۸» به زبان انگلیسی

کتاب «مطالعه خاورمیانه و خاور نزدیک در موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون ۱۹۳۵-۲۰۱۸» به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب توسط پروفسور زابینه اشمیتکه ویرایش علمی شده […]