۱۳۹۵/۱۱/۱۷

پروژه‌ی نقادی کانت – بخش چهارم

در درسگفتارهای منطق، کانت قوه ی حُکم را چونان یک تمثل پیچیده (تصور یک و دو) در یک آگاهی واحد توصیف می کند که در رابطه با تمثلات دیگر به وحدتی می رسند که می توان آن را به عنوان مفهوم در نظر گرفت.

۱۳۹۵/۰۷/۱۳

کانت و علم نجوم: ابهام زدایی از چند مفهوم – بخش سوم

۳- ابهام زدایی از چند مفهوم

همانطور که گفته شد، قبل از بحث بیشتر درباره ی ایده آلیسم ترافرازنده باید معنای چند مفهوم نزد کانت را روشن کنیم.

۱۳۹۵/۰۵/۰۳

کانت و علم نجوم: از دریافت حسی به تجربه – بخش دوم

در دومین بخش از سلسله نوشتار "کانت و علم نجوم" به بررسی ویژگی های دریافت حسی از منظرگاه کانت براساس کتاب نقد خرد ناب وی می پردازیم.

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

کانت و علم نجوم – بخش اول

ایمانوئل کانت در ادامه ی سنّت فلسفی ‌ای قرار دارد که می توان آن را «نجات نمودها» نامگذاری کرد.