همه
۱۳۹۵/۰۵/۱۶

موقعیت دکتری در زمینه چند زبانی در آموزش دانشگاه لوگزامبورگ

دانشگاه لوگزامبورگ در زمینه چند زبانی آموزش دانشجوی دکتری می پذیرد

۱۳۹۵/۰۵/۱۶

چهاردهمین کنفرانس زبان شناسی شناختی

چهاردهمین کنفرانس زبان شناسی شناختی با هدف مطالعات شناختی گفتمان و معنا و گونه های زبانی در دانشگاه تارتو کشور استونی برگزار خواهد شد